PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta ir galioja nuo:
2019 m. vasario 16 d.
E-ATOSTOGOS.LT platforma yra moderni SaaS HRM programinė įranga bei susijusios paslaugos, skirtos darbuotojų atostogų planavimui ir valdymui (toliau - Platforma). Prašome atidžiai perskaityti PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS prieš pasinaudodami mūsų produktais ir paslaugomis.

Šios paslaugų teikimo sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp UAB „Metasistemos“ ir Jūsų, Kliento (toliau – Klientas) dėl E-ATOSTOGOS.LT Platformos nuomos paslaugų (toliau – Paslauga). Paspausdami „Aš sutinku“ Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis (toliau – Sutartis). Jeigu įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų kito subjekto, pavyzdžiui, savo darbdavio ar įmonės, kuriai dirbate, vardu, Jūs patvirtinate, kad turite teisę šio subjekto vardu prisiimti įpareigojančias prievoles. Jeigu nesutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, prašome nesinaudoti mūsų produktais ir paslaugomis.

  Objektas

 1. UAB „Metasistemos“ Klientui suteikia neišimtinę atlygintiną terminuotą ir atšaukiamą licenciją dėl prenumeruojamos e-atostogos.lt Platformos naudojimo nuotoliniu būdu (https://e-atostogos.lt debesijos serveriuose). E-atostogos.lt Platforma nėra parduodama, bet LICENCIJOS pagrindu suteikiama teisė ja naudotis nurodytomis Sutarties sąlygomis.
 2. E-atostogos.lt Platforma yra pateikiama „tokia, kokia ji yra“.
 3. Intelektinės nuosavybės teisės

 4. e-atostogos.lt Platformą sudaro programinė įranga, įvairūs programiniai moduliai, dokumentai, dokumentų šablonai, vaizdo ir garso įrašai, konfigūraciniai failai, licencijų raktų failai ir kitokie skaitmeniniai resursai. Visų šių Platformos dalių autorinės teisės priklauso UAB „Metasistemos”. UAB „Metasistemos“ pasilieka visas turtines ir neturtines teises į Platformą, kurios nėra aiškiai suteiktos Klientui šioje Sutartyje.
 5. Sutarties sąlygos taikomos visai programinei įrangai kartu ir kiekvienai programinės įrangos daliai atskirai, įskaitant atnaujinimus, papildomus programinės įrangos modulius ir papildomas programas, internetines paslaugas ir palaikymo paslaugas, nebent Šalių raštu yra sutartos kitos sąlygos. Jei taip, taikomos tos sąlygos.
 6. Paslaugos užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

 7. Paslauga užsakoma ir naudojama internetu per svetainę https://e-atostogos.lt, naudojant tipinės internetinės naršyklės funkcionalumą. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Paslaugos užsakymo data.
 8. UAB „Metasistemos“ teikia Klientui Paslaugą už mėnesinę nuomos Kainą, kuri yra skelbiama interneto svetainėje https://e-atostogos.lt. Paslaugos Kaina turi būti apmokama kas mėnesį. Klientas turi iš anksto apmokėti užsakytos Paslaugos Kainą. Sumokėti už Paslaugą pinigai atgal negrąžinami.
 9. Klientas apmoka Kainą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per sąskaitoje nurodytą terminą. PVM sąskaita faktūra pateikiama Kliento nurodytu el. paštu. PVM sąskaitos faktūros Klientui kitokia forma neteikiamos.
 10. Visos nurodytos Kainos yra be pridėtinės vertės mokesčio.
 11. Klientas įsipareigoja mokėti 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Sutarties nutraukimas neatleidžia nuo pareigos mokėti pradelstus nuomos mokesčius.
 12. UAB „Metasistemos“ gali savo iniciatyva (iš anksto įspėjus Klientą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas) laikinai blokuoti paskyras, už kurias vėluojama sumokėti LICENCIJOS nuomos mokesčius.
 13. Nemokamas bandomasis laikotarpis

 14. Klientas gali užsakyti Paslaugą nemokamam bandomajam laikotarpiui, siekiant įvertinti e-atostogos.lt Platformos tinkamumą Kliento įmonės poreikiams ir procesams. Nemokamo bandomojo laikotarpio terminas nurodytas puslapyje https://e-atostogos.lt.
 15. Neužsakius mokamos prenumeruojamos Paslaugos iki nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigos, šios Sutarties galiojimo laikas baigiasi, prieiga prie e-atostogos.lt Platformos paskyros ir savitarnos portalų vartotojams užblokuojama ir visi Kliento sukelti ar sukurti duomenys ištrinami iš UAB „Metasistemos“ duomenų bazės (paskyros).
 16. Šalių teisės ir pareigos

 17. UAB „Metasistemos“ imasi protingų veiksmų, siekiant užtikrinti prieinamumą prie Programinės įrangos internetu visą parą, išskyrus tais atvejais, kai vykdomi techninės profilaktikos darbai.
 18. UAB „Metasistemos“ pasilieka teisę diegti e-atostogos.lt Platformos atnaujinimus, patobulinti, pridėti, keisti ar pašalinti funkcionalumą ar ištaisyti bet kokias klaidas, sutrikimus bet kuriai Programinės įrangos daliai savo nuožiūra ir be jokios prievolės ar atsakomybės.
 19. Siekiant atlikti patikrinimus ar atnaujinimus, taip pat siekiant užtikrinti Kliento interesų ar duomenų saugumą, UAB „Metasistemos“ gali savo nuožiūra laikinai apriboti arba sustabdyti Paslaugos teikimą.
 20. Kilus pagrįstiems įtarimams dėl kibernetinių grėsmių, grėsmės duomenų saugumui, Sutarties sąlygų pažeidimo ir kitais atvejais, UAB „Metasistemos“ gali savo iniciatyva be išankstinio įspėjimo blokuoti IP adresus, vartotojus ir/ar paskyras.
 21. UAB „Metasistemos“ turi teisę teikti Paslaugą pati arba pasitelkti Sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis, likdama atsakinga už tinkamą šios Sutarties vykdymą Klientui.
 22. UAB „Metasistemos” siunčia administracinius pranešimus su informacija apie Sutarties sąlygų ir kainų pasikeitimus, naują funkcionalumą ir pan. Kliento nurodytais kontaktais arba gali paskelbti internetiniame puslapyje https://e-atostogos.lt. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteikti Klientui, nuo to momento, kai juos išsiuntė arba paskelbė internetiniame puslapyje UAB "Metasistemos". Visi pranešimai įsigalioja iš karto, jei pranešime ar šioje Sutartyje nenurodyta kitaip.
 23. Klientas įsipareigoja naudotis Paslauga šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, laikytis UAB „Metasistemos“ rekomendacijų ir nurodymų Paslaugos naudojimo klausimais ir bendradarbiauti su UAB „Metasistemos“ administracija bei sudaryti visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugai teikti.
 24. Klientas yra atsakingas už visų Paslaugų, kuriomis naudotasi per Kliento paskyrą, apmokėjimą, nepriklausomai nuo to, ar Paslaugomis naudojosi Klientas tiesiogiai ar bet kuri įgaliota ar neįgaliota trečioji šalis.
 25. Naudodamasis Paslauga Klientas yra atsakingas, jog visi prie Platformos besijungiantys vartotojai (Kliento valdymo organų nariai, darbuotojai arba įgaliotieji asmenys) laikytųsi šios Sutarties sąlygų. Klientas visiškai atsako už savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi Klientui teikiama Paslauga, veiksmus.
 26. Klientas turi imtis protingų veiksmų, kad neprarastų prisijungimo prie Platformos kontrolės, saugoti jungimosi prie savo paskyros duomenis, jų neatskleisti ir nesuteikti tretiesiems asmenims. Klientui yra žinomos pasekmės tais atvejais, jeigu pasinaudojęs jo jungimosi duomenis kitas asmuo pateikia užsakymus, panaikina paskyrą ar prieina prie Kliento duomenų. Praradęs prisijungimo prie e-atostogos.lt Platformos kontrolę ir/arba prisijungimo duomenis arba kai jie yra atskleisti ne dėl Kliento kaltės, Klientas nedelsiant turi informuoti apie tai UAB „Metasistemos” administraciją el. paštu info@hcm.lt.
 27. Klientas turi teisę pakeisti jam suteiktus prijungimo prie paskyros duomenis: prisijungimo vardą, slaptažodį ir el. pašto adresą, reikalauti savo paskyros blokavimo arba jos atsisakyti.
 28. Duomenų tvarkymo sutartis

 29. UAB „Metasistemos“ Kliento duomenis tvarko griežtai laikydamasi duomenų tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisę, privalomą duomenų tvarkytojui duomenų valdytojo atžvilgiu, ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas atitinkamo lygio duomenų saugumas, įskaitant nuolatinį duomenų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atstatomumą.
 30. Duomenų tvarkymo sutartimi UAB „Metasistemos“ (kaip Duomenų tvarkytojas) asmens duomenis tvarko tik pagal Kliento (kaip Duomenų valdytojo) įgaliojimus ir nurodymus, numatytus Sutartyje.
 31. UAB „Metasistemos“ tvarko tik tokias asmens duomenų kategorijas, kurios numatytos Sutartyje, ir tik tokiu tikslu ir apimtimi, kiek tai būtina Sutarties sąlygų įgyvendinimui.
 32. Platforma kaupia, apdoroja ir atvaizduoja Kliento sukeltus ar sukurtus duomenis saugioje duomenų bazėje (Duomenų valdytojo paskyroje). UAB „Metasistemos“ laiko, jog visi šie Duomenų valdytojo duomenys yra konfidencialūs, ir UAB „Metasistemos“ neįgyja jokių teisių į šiuos duomenis.
 33. Klientas patvirtina, kad naudodamasis e-atostogos.lt Platforma asmens duomenis tvarkys laikydamasis privatumo ir asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Klientas patvirtina, kad turi teisę tvarkyti ir atskleisti UAB „Metasistemos“ asmens duomenis. Klientas yra visiškai atsakingas už šių asmens duomenų turinį, tikslumą, vientisumą, patikimumą ir teisėtumą. Klientas patvirtina, kad, naudodamasis e-atostogos.lt Platforma, neperduos UAB „Metasistemos“ tvarkyti jokių ypatingų asmens duomenų (duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą).
 34. UAB „Metasistemos“ įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Kliento paskyroje laikomus duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. UAB „Metasistemos“ įsipareigoja periodiškai peržiūrėti minėtas apsaugos priemones ir, esant reikalui, jas atnaujinti.
 35. UAB „Metasistemos“ įsipareigoja užtikrinti, jog visi UAB „Metasistemos“ pavaldūs fiziniai asmenys, nesijungtų prie Duomenų valdytojo paskyros duomenų bazės ir/ar kitokiais būdais nesužinotų Platformoje saugomų Kliento duomenų ir jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti. Prieiga prie Kliento duomenų galima tik nustatytiems konkretiems Duomenų tvarkytojo darbuotojams, kad būtų galima teikti Paslaugą pagal šią Sutartį.
 36. UAB „Metasistemos“ užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatais nustatyta konfidencialumo prievolė. Konfidencialumo įsipareigojimas liks galioti po šios Sutarties nutraukimo.
 37. Siekiant apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio praradimo, Programinė įranga automatiškai daro atsargines duomenų bazės kopijas. Klientui pareikalavus, už standartinį mokestį duomenų bazė gali būti atstatoma iš nesunaikintų atsarginių kopijų.
 38. Saugumo sumetimais, e-atostogos.lt Platforma naudoja tik saugų šifruotą tinklinį ryšį. Platformos serveris gali būti pasiekiamas tik galiojančiu SSL sertifikatu apsaugotu HTTPS protokolu.
 39. UAB „Metasistemos“ Kliento prašymu pateikia visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos šioje Sutartyje nustatytos UAB „Metasistemos“, kaip Duomenų tvarkytojo prievolės. Jeigu Klientas prašo pateikti daugiau informacijos negu yra pateikta standartinė informacija, UAB „Metasistemos“ gali reikalauti mokesčio už tokią papildomą paslaugą.
 40. UAB „Metasistemos“ sudaro sąlygas bei padeda Klientui arba kitam Kliento įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus, siekiant patikrinti kaip laikomasi šioje Sutartyje nustatytų UAB „Metasistemos“ prievolių. Jeigu Klientas prašo trečiosios šalies atlikti auditą ar patikrinimą, toks auditorius, kaip taisyklė, pasirenkamas Kliento ir UAB „Metasistemos“ bendru sutarimu. Klientas yra atsakingas už visas išlaidas, susijusias su reikalaujamu auditu. UAB „Metasistemos“ gali reikalauti mokesčio už UAB „Metasistemos“ paslaugas ir pagalbą atliekant auditą ar patikrinimą.
 41. UAB „Metasistemos“ sužinojusi apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdamas apie tai praneša Klientui.
 42. UAB „Metasistemos“ visais atvejais tiek, kiek tai yra teisėta, informuoja ir perduoda Klientui gautus duomenų subjektų ar valstybinių institucijų, tokių kaip policija, prašymus atskleisti tvarkomus duomenis, pati į tokius prašymus neatsakydama, išskyrus tuos atvejus, kai UAB „Metasistemos“ atitinkami įstatymai įpareigoja elgtis kitaip.
 43. UAB „Metasistemos“ nepasitelkia kito duomenų tvarkytojo be išankstinio bendro rašytinio Kliento leidimo. UAB „Metasistemos“ informuos Klientą iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie visus planuojamus pakeitimus, susijusius su kitų duomenų tvarkytojų pasitelkimu ar pakeitimu Kliento nurodytu el. paštu. Klientas turi teisę nesutikti su tokiais pakeitimais, pranešdamas apie savo prieštaravimą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo. Jei Klientas pareiškia prieštaravimą dėl kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo ar pakeitimo ir šalys nesusitarė dėl sprendimo, Klientas turi teisę nutraukti šią Sutartį.
 44. Klientui pareikalavus, Duomenų tvarkytojas nedelsiant sunaikins visas UAB „Metasistemos“ paskyros duomenų bazes ir atsargines kopijas visose turimose laikmenose, išskyrus atvejus, kai Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė reikalauja asmens duomenis saugoti.
 45. UAB „Metasistemos“ pagal Kliento pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrina arba grąžina Klientui visus asmens duomenis ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė reikalauja asmens duomenis saugoti.
 46. Duomenų tvarkymo sutartis galioja tol, kol UAB „Metasistemos“ tvarko asmens duomenis Kliento vardu pagal šią Sutartį.
 47. Konfidencialumas

 48. Kiekviena Šalis įsipareigoja neatskleisti ir nesuteikti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, kurią gavo ar sužinojo iš kitos šalies pagal Sutartyje numatytas sąlygas.
 49. UAB „Metasistemos“ konfidenciali informacija yra Platformos programinė įranga ir technologijos, technologiniai parametrai, naujų technologijų įsigijimo ir panaudojimo, naujų technologinių procesų, įrangos modifikavimo bei modernizavimo duomenys, programinės įrangos moduliai, funkcionalumas, vartotojo aplinka ir sąsaja, informacijos apsaugos technologijos, vartotojo instrukcijos, dokumentai ir visi kiti Klientui suteikiami elektroniniai resursai.
 50. Šalys susitaria, kad Klientas neatskleis, nesuteiks prieigos ir slaptažodžių prie šios konfidencialios informacijos UAB “Metasistemos“ konkurentams, su konkurentais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, ar bet kokioms trečiosioms šalims be rašytinio UAB „Metasistemos“ sutikimo.
 51. Kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad visi Šalių valdymo organų nariai, darbuotojai, patarėjai, atstovai ir įgalioti asmenys laikytųsi Sutartyje numatytų konfidencialumo įsipareigojimų. Vienai iš Šalių pažeidus Sutartyje numatytus Konfidencialumo įsipareigojimus, pažeidusioji Šalis atlygina kitai Šaliai visus patirtus tiesioginius nuostolius teisės aktų numatyta tvarka.
 52. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas tokiai informacijai, kuri yra ar vėliau tampa viešai žinoma kitokiu būdu nei pažeidžiant šios Sutarties sąlygas, arba kuri yra nepriklausomai ir teisėtai gauta iš trečiosios šalies, kuri netaiko jokių konfidencialios informacijos atskleidimo apribojimo sąlygų. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas tokiai informacijai, kurią atskleisti reikalauja teisės aktai.
 53. Konfidencialumo įsipareigojimas liks galioti ir po šios Sutarties nutraukimo.
 54. Privatumo politika

 55. Privatumo politika yra šios Sutarties Priedas, kuris įsigalioja kartu su šia Sutartimi. Privatumo politika yra skelbiama puslapyje www.e-atostogos.lt/privatumopolitika.html ir yra taikoma visiems, kurie lankosi www.e-atostogos.lt svetainėje ir/ar naudojasi UAB „Metasistemos“ produktais ir paslaugomis. Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka.
 56. Licencijos apribojimai

 57. Ši Sutartis tik suteikia keletą teisių naudotis Platforma ir Klientas gali naudotis Platforma tik tiek, kiek aiškiai leidžia ši Sutartis, nebent taikomi įstatymai suteikia Klientui daugiau teisių, nepaisant šio apribojimo. Naudodamasis Platforma, Klientas turi laikytis visų techninių apribojimų, kurie leidžia ja naudotis tik tam tikrais būdais. Klientas negali:
  1. Apeiti Platformos programinės įrangos technines apsaugos priemones.
  2. Perdaryti, dekompiliuoti, išskaidyti, keisti (įskaitant objekto kodo keitimą programose ir duomenų bazėse kitokiu, nei nurodytas Programinėje įrangoje ir aprašymuose, būdu), pritaikyti ar įkomponuoti Programinės įrangos į kitą programą, taip pat negali kurti išvestinius gaminius Programinės įrangos ar jos dalies pagrindu ar leisti/sudaryti sąlygas tai daryti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus ir tik tiek, kiek, nepaisant šių apribojimų, aiškiai leidžia atitinkami įstatymai.
  3. Išardyti, kaupti neleistinus duomenis apie programas, duomenų bazes ir kitas Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar perkelti licencijuotą Programinę įrangą arba bet kokią licencijuotos Programinės įrangos dalį, Programinės įrangos dvejetainį kodą ar išeities kodą, taikyti atvirkštinę inžineriją, ar leisti/sudaryti sąlygas tai daryti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus ir tik tiek, kiek, nepaisant šių apribojimų, aiškiai leidžia atitinkami įstatymai.
  4. Nuimti, sunaikinti nuo Programinės įrangos gaminio identifikavimo ženklus, pranešimus apie autorių teises ar kitas patentines žymas ar apribojimus, ar leisti/sudaryti sąlygas tai daryti trečiosioms šalims. Pastabos apie visas nuosavybės teises, prekių ženklus, autorių teises ir teisių apribojimus turi būti atgamintos Kliento atsarginėje kopijoje, kiek tokias kopijas daryti leidžia šį Licencija.
  5. Programinės įrangos Klientas negali nuomoti, sublicencijuoti, parduoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, perleisti, skolinti ar perduoti teisės naudoti Programinę įrangą trečiajai šaliai.
  6. Negalima publikuoti ar kitaip patalpinti Programinės įrangos ir jos sudedamųjų dalių bei su Programine įranga pateikiamų elektroninių dokumentų ir dokumentų formų viešos prieigos šaltinyje.
 58. Neapribojant jokių kitų UAB „Metasistemos“ turimų teisių gynimo būdų pagal LR teisę, jeigu Klientas pažeidžia kurias nors šios Sutarties sąlygas, UAB „Metasistemos“ visais atvejais turi teisę, nedelsiant ir be perspėjimo, panaikinti šią LICENCIJĄ naudoti Platformą, neatlyginant pirkimo kainos, diegimo ar duomenų migravimo ar kitų išlaidų ar kurios nors jų dalies.
 59. Kad galėtų patikrinti Platformos naudojimo teisėtumą, UAB „Metasistemos“ pasilieka teisę naudoti priemones, tikrinančias, ar Klientas naudoja licencijuotą Programinės įrangos kopiją.
 60. Garantijos ir šalių atsakomybė

 61. UAB „Metasistemos“ pateikia Platformos programinę įrangą „tokią, kokia ji yra“. UAB „Metasistemos“ nesuteikia jokių su pasitenkinimu e-atostogos.lt Platforma susijusių garantijų: kad Platformos funkcijos atitiks bet kuriuos arba visus atskleistus ar neatskleistus Kliento reikalavimus, kad Platforma neturi trūkumų ir veiks be klaidų ir nepertraukiamai, kad Platforma tinkamai veiks naudojama su bet kokia kita programine ar technine įranga. Klientas prisiima visą atsakomybę už Platformos naudojimą bei rezultatus, gautus naudojantis programine įranga. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Platformos naudojimas ir naudojimo metu gauti rezultatai yra išskirtinai Kliento rizika ir tik nuo Kliento priklauso naudojimo kokybė, charakteristikos, tikslumas ir išsamumas.
 62. Šalys prisiima Licencijos Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir atsakomybę, priklausomai nuo konkretaus įvykio, neviršijant už Platformą sumokėto metinio mokesčio, Kliento mokamo už naudojimąsi Paslauga pagal šią Licencijos Sutartį.
 63. Sutarties galiojimas ir pasibaigimas

 64. Šios Paslaugų teikimo sąlygos pradeda galioti nuo Paslaugų užsakymo dienos ir galioja iki tos dienos, kol Sutartis nutraukiama Sutarties sąlygose ar LR teisės aktuose numatyta tvarka.
 65. Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugos, informavęs UAB „Metasistemos“ apie Sutarties nutraukimą elektroniniu laišku adresu info@hcm.lt ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 66. E-atostogos.lt Platforma (prisijungimas prie Kliento paskyros) nustoja veikti per 24 valandas nuo Sutarties pasibaigimo.
 67. Nutraukdamos šią Sutartį Šalys neatleidžiamos nuo finansinių įsipareigojimų pagal Kliento ir UAB „Metasistemos“ pasirašytus paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ar priimtas apmokėti sąskaitas.
 68. UAB „Metasistemos“ turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį ir sustabdyti Paslaugos teikimą, jeigu:
  1. Klientas pripažįstamas bankrutavusiu, yra likviduojamas ar kitaip pradedamas laikyti neveiksniu.
  2. Klientas pažeidžia Sutarties įsipareigojimus ir LICENCIJOS naudojimo sąlygas.
  3. Klientas kenkia arba bando pakenkti Platformos darbui ir saugumui.
  4. Klientas neapmoka pagal šią Sutartį pateiktos sąskaitos per sąskaitoje nurodytą terminą.
 69. UAB „Metasistemos“ vienašališkai gali nutraukti Sutartį nenurodant priežasties, apie nutraukimą perspėjusi mažiausiai prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų.
 70. Jeigu UAB „Metasistemos“ nutraukia Sutartį dėl to, kad Klientas pažeidė Sutarties sąlygas, UAB „Metasistemos“ pasilieka teisę iš Kliento reikalauti kompensacijos už visą, dėl Kliento Sutarties pažeidimo, patirtą žalą ir nuostolius.
 71. Pakeitimai ir papildymai

 72. UAB „Metasistemos“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugas, keisti kainas, keisti, papildyti ir kitais būdais taisyti šios Sutarties sąlygas, savo tinklalapio turinį bei visas kitas sutartines nuostatas, pasiūlymus, dokumentus, susijusius su Paslaugomis ir Produktais. Paskutinę naujausią šios Sutarties sąlygų versiją galite peržiūrėti: www.e-atostogos.lt/paslauguteikimosalygos.html
 73. Apie svarbius Sutarties sąlygų pakeitimus, Paslaugų kainų sumažinimą ar padidinimą, naujų mokesčių įvedimą, Klientui pranešama iš anksto elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Jeigu Klientas aukščiau šiame Sutarties punkte nurodytu laikotarpiu nesutinka su tokiais Sutarties sąlygų pakeitimais, Klientas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį. Naudojimasis Paslauga po Sutarties sąlygų pakeitimo įsigaliojimo termino reikš, kad Klientas sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 74. Kitos sąlygos

 75. Klientas neturi teisės perleisti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio rašytinio UAB „Metasistemos“ leidimo. UAB „Metasistemos“ turi teisę perleisti savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį visa jos apimtimi.
 76. Visi ginčai dėl šios Sutarties įgyvendinimo yra sprendžiami derybų keliu arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Visi ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Susisiekite su mumis

Bet kokie klausimai, prašymai ir pasiūlymai, susiję su šia Privatumo politika, gali būti siunčiami UAB “Metasistemos” el. paštu: info@hcm.lt.
UAB “Metasistemos” kontaktai
Įmonės kodas: 304435113
Adresas: J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 600 12 86 5
El. paštas: info@hcm.lt